نام سیدمرتضی
نام خانوادگی بابامیر
رشته تحصيلي مهندسی نرم افزار
کشور محل اخذ مدرک تربیت مدرس
مرتبه علمي دانشیار
نوع استخدام رسمی آزمایشی
نوع همکاری هیأت علمی رسمی
دانشکده دانشکده مهندسی -
پست الکترونیکی babamir@kashanu.ac.ir
 
برای مشاهده اطلاعات بنده به سایت شخصی با آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://ce.kashanu.ac.ir/babamir
اخبار